DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II zsjasionka.szkola.pl/ oraz www.zsjasionka.naszbip.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   24.03.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;

- na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Rzeszutek adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 77 23 017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II  36-002 Jasionka, Jasionka 301

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II:

Do budynku prowadzą 3 wejścia: dwa od strony południowej i jedno od strony wschodniej.

Od strony wschodniej budynku znajduje się podjazd do wejścia do budynku oraz schody przy których zamontowane są barierki. Można skorzystać również z dzwonka do przywołania obsługi. Wewnątrz budynku od tej strony znajduje się winda, która umożliwia przemieszczenie się na korytarz znajdujący się na parterze.

Od strony południowej budynku (wejście główne) prowadzą schody z poręczami, ale bez podjazdu z dzwonkiem do przywołania obsługi.

Trzecie wejście awaryjne znajduje się od strony południowej, bez schodów i bez przystosowania dla osób niepełnosprawnych.  

Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Szerokość drzwi przy wejściu głównym jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada 3 kondygnacje.

W budynku nie wszystkie toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jedynie przy wejściu od strony wschodniej budynku znajduje się toaleta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braiille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zespół Szkół w Jasionce posiada 36 miejsc parkingowych od strony południowej i 33 miejsca parkingowe od strony zachodniej, na obecną chwilę nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz instrukcje przeciwpożarowe.

Przedszkole w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony zachodniej.

Przy wejściu znajduje się podjazd z barierką, schody i domofon.

Szerokość drzwi przy wejściu głównym jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Budynek posiada 1 kondygnację.

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braiille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszystkie korytarze w budynku przedszkola są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Budynek posiada 33 miejsca parkingowe, na obecną chwilę nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przedszkola znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz instrukcje przeciwpożarowe.

Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej połączony jest przewiązką ze schodami. Łączenie budynku nie jest dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.