Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które sygnalizują potrzeby fizjologiczne.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Podstawę zgłoszenia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

2. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Jasionce

4. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola mogą uczęszczać do przedszkola jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Zespołu Szkół w Jasionce.

7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jasionce/.

9. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych , naukę religii na życzenie rodziców /opiekunów prawnych /- zgodnie z §1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.

11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 16.30 /od poniedziałku do piątku/.

12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.

15. W przedszkolu organizowane są zajęcia z języka angielskiego

16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Gminy w Trzebownisku.

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 8 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce/.

18. Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
- pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
- nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

20. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora Zespołu Szkół na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

21. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej minimum kolejno dwa dni robocze przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za czas nieobecności dziecka, jeśli ta nieobecność zostanie zgłoszona .
Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły.

22. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci - załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.