Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Jasionce
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Adrianna Rząsa
Sekretarz Karolina Bieńko
Skarbnik – Monika Furman

Rada Rodziców jest niezależnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów Zespołu Szkół w Jasionce.
Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu działającym na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty, odpowiednich przepisów Karty Nauczyciela oraz postanowień Statutu Zespołu Szkół w Jasionce i Regulaminu Rady Rodziców.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców ustaliła w bieżącym roku szkolnym składkę w wysokości:

40 zł na pierwsze dziecko,
20 zł na drugie i trzecie dziecko

Rodzice proszeni są o wpłatę powyższej kwoty na konto bankowe Rady Rodziców, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko oraz klasę lub grupę z przedszkola.

29 9191 0000 2001 0007 4043 0001 - nr konta Rady Rodziców