Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jasionce.


Samorządność uczniów przejawia się w:
1. Działalności w Samorządzie Klasowym
2. Działalności w Samorządzie Uczniowskim

Rozdział I
Samorząd klasowy
1. Każdy uczeń w klasie ma prawo wybierać i być wybieranym do Samorządu klasowego.
2. Samorząd Klasowy stanowią: Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik, wybierani we wrześniu każdego roku spośród uczniów danej klasy, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 stanu klasy.
3. Klasa może wybierać także innych swoich przedstawicieli na funkcje samorządowe.
4. Do zadań Samorządu klasowego należy: organizowanie życia kulturalnego, turystycznego i wychowawczego, dbanie o powierzone mienie, organizowanie samopomocy koleżeńskiej, pogłębianie więzi wewnątrzklasowych, łagodzenie konfliktów itp.
5. Zadania swoje Samorząd Klasowy wykonuje przy współpracy z wychowawcą klasy.

Rozdział II
Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
przewodniczący klas IV-VIII SP lub inne osoby delegowane przez klasę.
1. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi przewodniczący.
2. Samorząd Uczniowski na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona zastępcę, sekretarza, przewodniczących sekcji.
3. Sekretarz protokołuje przebieg zebrań i wraz z przewodniczącym podpisuje protokół.
4. Zwykle posiedzenia Samorządu odbywają się raz na dwa miesiące. Przewodniczący może w każdej chwili z inicjatywy własnej lub na żądanie co najmniej 10 % uczniów szkoły zwołać nadzwyczajne posiedzenie Samorządu.
5. Uchwały Samorządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków. Głosowania są jawne. Na wniosek Opiekuna, Dyrektora lub kogokolwiek z członków glosowanie może być tajne.
6. W wypadku rażącego nie wywiązywania się obowiązków szkolnych na wniosek Przewodniczącego, Opiekuna lub Dyrektora, lub 1/10 uczniów szkoły można odwołać członka większością, 2/3 głosów.
7. Wybory uzupełniające do Samorządu zarządza się w sytuacji, gdy skład Samorządu zmniejszy się o 1/3
8. W pracach Samorządu może uczestniczyć Dyrektor szkoły.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.
1. Inicjowanie i animowanie życia kulturalnego, turystycznego, samorządowego, samokształceniowego i wychowawczego w szkole.
2. Kontrolowanie pracy Przewodniczącego, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości odwołanie go i ogłoszenie ponownych wyborów.
3. Obrona interesów uczniów, ich godności osobistej i prawa do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.
4. Opiniowanie wszelkich działań, decyzji, zarządzeń, uchwał itp. podejmowanych przez Radę Pedagogiczną, Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, a dotyczących samorządności uczniowskiej.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnętrz.
6. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
7. Współpraca z innymi organami Szkoły oraz nauczycielami.
8. Ustalenie zasad dysponowania środkami materialnymi i finansowymi uzyskiwanymi przez Samorząd ze wszelkich źródeł.
9. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza i innymi organizacjami uczniowskimi.
10. Współpraca z Samorządami innych szkół oraz organizacjami pozaszkolnymi.

Rozdział IV
Wybór Przewodniczącego Szkoły.
1. Najwyższym organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Przewodniczący Szkoły, wybierany w wyborach demokratycznych, bezpośrednich lub pośrednich.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas IV - VIII SP.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkoły rzetelnie wywiązującym się z obowiązków szkolnych, i nie budzących zastrzeżeń pod wzglądem zachowania.
4. Wybory odbywają się co roku w czerwcu bądź we wrześniu.
5. Termin ustala dyrektor szkoły po konsultacjach z opiekunem Samorządu Szkolnego.
6. Przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał największą ilość głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu na przewodniczącego wzięło udział co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
7. Na kandydata mogą być zgłaszani uczniowie, którzy uzyskują pisemne poparcie co najmniej 10 uczniów Gimnazjum. Kampania wyborcza trwa minimum tydzień przed wyborami – z wyłączeniem dnia wyborów.

Rozdział V
Kompetencje Przewodniczącego
1. Przewodniczący stoi na czele Samorządu Uczniowskiego, prowadzi zebrania, dba o ich sprawny przebieg, odpowiada za należytą ich organizację i porządek w czasie obrad, zachowanie zasad demokracji.
2. Inicjuje, organizuje, koordynuje życie kulturalne, wychowawcze, samokształceniowe i turystyczne szkoły.
3. Wykonuje ustalenia Samorządu Uczniowskiego co do wykorzystania materialnych i finansowych środków pozostających w dyspozycji Samorządu.
4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, dyrekcją szkoły, nauczycielami, opiekunem Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
5. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego, komisji stypendialnej, Rady Pedagogicznej, z prawem głosu we wszystkich sprawach, z wyłączeniem spraw finansowych i konferencji kwalifikacyjnych.
6. Zwołuje raz na dwa miesiące zwykłe posiedzenia Samorządu Uczniowskiego, a w razie potrzeby posiedzenia nadzwyczajne.
7. Wspólnie z opiekunem Samorządu powołuje komisję wyborczą.
8. Załatwia inne sprawy wynikające z niniejszego regulaminu jak z przekazanych do wykonania przez Samorząd Uczniowski, opiekuna, dyrektora szkoły, Rodziców.

Rozdział VI
Odwoływanie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
1. W wypadku rażącego nie wywiązywania się z obowiązków szkolnych lub samorządowych Samorząd Uczniowski, na wniosek co najmniej 1/3 członków, Opiekuna Samorządu lub Dyrektora szkoły może odwołać Przewodniczącego większością 2/3 głosów
2. Na czas przejściowy Przewodniczący zostaje wybrany z grona uczniowskiego samorządu.

Rozdział VII
Zadania Opiekuna Samorządu
1. Wyboru Opiekuna Samorządu dokonuje Dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.
2. Opiekun Samorządu:
a. Pośredniczy w przekazywaniu informacji, działań, problemów, próśb, wniosków, zażaleń itp. pomiędzy Samorządem Uczniowskim, dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
b. Reprezentuje interesy uczniów w Radzie Pedagogicznej i innych organach kolegialnych, w których podejmuje się decyzje dotyczące samorządności uczniów.
c. Udziela wszechstronnej pomocy w pracy Samorządu Uczniowskiego.
d. Podnosi wiedzę uczniów o samorządności.
e. Podejmuje starania o dotacje dla Samorządu Uczniowskiego.
f. Wygasza i łagodzi sytuacje konfliktowe tak w relacji nauczyciel - uczeń, jak i organach Samorządu Uczniowskiego.
g. Podnosi kulturę osobistą uczniów, kulturę dyskusji i działania i pracy w zespole.
h. Uczestniczy w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział VIII
Działalność finansowa
1. Samorząd może prowadzić działalność finansową.
2. Za sprawy finansowe odpowiada Opiekun Samorządu.
3. Raz w ciągu półrocza Opiekun zdaje sprawozdanie finansowe na Plenarnym posiedzeniu RP.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
1. Posiedzenia Samorządu są protokołowane.
2. Protokoły przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.
3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą, być wprowadzone uchwałą Samorządu (większością 2/3 głosów).
4. W przypadku sprzeczności z prawem zmiany uchwalone uchyla Dyrektor szkoły.

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 września 2019 r.