KLASA W FORMIE

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski dla klas I – III oraz IV - VIII SP

Cele:

 • integracja społeczności szkolnej;
 • dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów;
 • wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play;
 • aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;
 • kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole;
 • rozwijanie kultury osobistej;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych;
 • rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki;
 • tworzenie tradycji szkolnej.

„Współzawodnictwo”, które mamy na celu nie jest pokonywaniem przeciwnika, lecz walką z własnymi słabościami i stawaniem się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba). Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd będą wymagały wspólnego wysiłku całej grupy, inne wkładu poszczególnych uczniów.

Czas trwania konkursu: od października do czerwca 2020 r.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 kategoriach wiekowych: I to klasy I – III SP, a II to klasy IV - VIII SP.

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:

Justyna Haligowska,  Jolanta Wesół.

Honorowy Patronat: Dyrektor Szkoły – mgr Nina Kitlińska oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców;

Ogłoszenie wyników odbędzie się w II połowie czerwca.

Wyniki konkursu podsumowuje się jednokrotnie w ciągu roku szkolnego tj. w czerwcu.

Zwycięska klasa otrzymuje tytuł „Klasa w formie”, dyplom, przechodnią statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

Działalność uczniów będzie oceniana w 8 kategoriach:

I kategoria: Wyniki w nauce w I i II półroczu (średnia klasy).

Średnią klasy mnożymy razy 10 i otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez klasę.

II kategoria: Ocena z zachowania na I i II półrocze.

Punkty przyznawane są klasie za średnią ocen z zachowania. Do jej obliczenia przyjmuje się następujące wartości liczbowe odpowiednich ocen słownych:

6 - wzorowe

5 - bardzo dobre

4 - dobre

3 - poprawne

2 - nieodpowiednie

1 - naganne

Średnia z zachowania  mnożona  przez 10 i podzielona przez ilość uczniów w klasie daje liczbę punktów.

III kategoria: wzorowa frekwencja

Każdy uczeń, który nie opuści ani jednej godziny wypracowuje dla klasy 15 punktów (za semestr).

IV kategoria: Udział w konkursach na różnych szczeblach

PUNKTACJA

SZKOLNE:

I m- 15 pkt.

IIm- 10pkt.

IIIm.-5pkt.

Wyróżnienie-3pkt.

GMINNE:

Im- 35pkt.

IIm-30pkt.

IIIm-25pkt.

Wyróżnienie-20pkt.

POWIATOWE:

Im-45pkt.

IIm-40pkt.

IIIm-35pkt.

Wyróżnienie-30pkt.

WOJEWÓDZKIE:

Im-60pkt.

IIm-55pkt.

IIIm-40pkt.

Wyróżnienie-35pkt.

OGÓLNOPOLSKIE:

Im-75pkt.

IIm-70pkt.

IIIm-65pkt.

Wyróżnienie-60pkt.

V kategoria: Zaangażowanie w akcje i imprezy organizowane na terenie szkoły przez Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza i inne organizacje.

Zależy nam na włączeniu się w każdą akcję jak największej liczby uczniów. Każda akcja oceniana w ramach konkursu będzie ogłoszona na tablicy SU, facebooku oraz w pokoju nauczycielskim. Punktacja zostanie ustalona dla każdej z imprez indywidualnie, stosownie do zadań wynikających z charakteru imprezy (więcej informacji w czasie ogłaszania danej imprezy).

VI kategoria: Estetyka klasy/szkoły oraz wygląd uczniów

Czysta szkoła: Za pozostawienie bałaganu (np. papierki, rozlany napój), na korytarzu pod salą (przed lekcją) oraz w sali (po lekcji) klasie odejmowane będą 2 punkty.

Zmienne obuwie i chusteczki higieniczne:   W ciągu roku szkolnego Samorząd Uczniowski będzie sprawdzał zmienne obuwie i chusteczki higieniczne - za brak zmiennego obuwia i chusteczek higienicznych uczniom będą odejmowane 2 punkty z konta klasy.

Strój galowy:  Klasa będzie mogła otrzymać 20 pkt. za 100% stroju galowego wśród uczniów w klasie, jeżeli jedna osoba nie będzie w stroju galowym klasa otrzyma tylko 15pkt, 75% -10 pkt. Jeżeli 50% uczniów w klasie  nie będzie w stroju galowym klasa otrzymuje 0 pkt.

Dzień tematyczny: Jeżeli samorząd ogłosi dzień kolorowy np.: czerwony - wszyscy uczniowie w klasie powinni w tym dniu być ubrani w kolorze czerwonym (bluza lub inny element z garderoby), klasa może otrzymać 20 pkt. za 100% w klasie, jeżeli jedna osoba nie będzie posiadała elementu w tym kolorze klasa otrzymuje tylko 15pkt, 75% - 10 pkt. Jeżeli 50% uczniów w klasie  nie będzie w stroju w danym kolorze klasa otrzymuje 0 pkt.

Punkty w poszczególnych kategoriach przydziela Komisja.

Uwagi końcowe: wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły

W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość punktów zdobyta przez daną klasę w kolejnych kategoriach (zaczynając od I).

Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada Komisja konkursu „Klasa w formie”.

Odwołania (muszą być uzasadnione) są przyjmowane na piśmie do 5 dni od ogłoszenia końcowych wyników na tablicy ogłoszeń. Uzasadnione odwołania składa wychowawca do komisji.

Podczas zebrania komisji mogą uczestniczyć nauczyciele spoza niej (mają oni tylko głos doradczy, a nie decydujący).

KLASA W FORMIE!!! POMAGAJ INNYM! WYWIĄZUJ SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH! KORZYSTAJ Z DOBRYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ!

PAMIĘTAJ O ZASADZIE FAIR -PLAY! POWODZENIA!