REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

   I.          Sposób losowania Szczęśliwego numerka.

1.    Szczęśliwy numerek jest losowany z góry na każdy dzień danego miesiąca (od poniedziałku do piątku) z pominięciem dni wolnych od nauki (święta, ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych).

2. Wylosowane numer podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli poprzez wywieszenie zestawienia na cały bieżący miesiąc na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

3.    Szczęśliwy numerek danego dnia posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

4.    Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli, jeżeli każdy numer z puli był już wylosowany.

5.    Od wyniku losowania nie ma odwołań.

II.          Uprawnienia Szczęśliwego numerka

1.    Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi na ocenę lub czy chce pisać kartkówkę. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

III. Wyjątki od Szczęśliwego numerka.

1.    Uprawnienia Szczęśliwego numerka są nieważne, jeżeli kartkówka była zapowiedziana.

2.    Uczeń posiadający Szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.

3.    Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

4.    Uczeń ze Szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

5.  Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

IV. Utrata przywileju Szczęśliwego numerka

1.    Szczęśliwy numerek nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

2.  W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

3.  Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji " Szczęśliwy numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed lub w czasie lekcji oraz nieusprawiedliwione nieobecności.

V. Tryb odwoławczy od utraty przywileju Szczęśliwego numerka

1.  Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uzna, że utrata przywileju Szczęśliwego numerka została ustalona niezgodnie z regulaminem Szczęśliwego numerka. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po utracie przywileju Szczęśliwego numerka.

2.  Powyższe zastrzeżenie rozpatruje Dyrektor szkoły z Opiekunem SU, w przypadku stwierdzenia, że utrata przywileju Szczęśliwego numerka została ustalona niezgodnie z regulaminem Szczęśliwego numerka, następuje przywrócenie przywileju Szczęśliwego numerka.

VI. Postanowienia końcowe.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do Opiekuna SU.