REGULAMIN „KOLOROWEGO TRZYNASTEGO”

1.    Samorząd Uczniowski ogłasza „Kolorowy Trzynasty”. Dzień ten przypada każdego 13 –tego dnia miesiąca. Jeżeli 13 wypada w dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, nie jest obchodzony w szkole w późniejszym terminie

2.    Rada Samorządu Uczniowskiego określa barwę dominującą danego „Kolorowego Trzynastego” dnia miesiąca.

3.    Barwa „Kolorowego Trzynastego” jest podawana do wiadomości uczniów i nauczycieli kilka dni przed 13 dniem danego miesiąca – ogłoszenie.

4.    W ciągu roku szkolnego, jeden kolor nie może zostać wybrany więcej niż jeden raz.

5.    Uczeń, który ubrał się zgodnie z zaleceniami „Kolorowego Trzynastego”, ma prawo do:

  • bycia niepytanym danego dnia na wszystkich lekcjach,
  • nie pisania niezapowiedzianych kartkówek.

6. Zasada „Kolorowego Trzynastego” nie dotyczy:

  • prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek,
    • zapowiedzianych powtórzeń materiału,
    • prac domowych,
  • aktywnej pracy na lekcji.

7. Aby skorzystać z przywileju, górna część garderoby ma być w danym kolorze, np. bluzka, koszulka, bluza sportowa itp. Nie może to być wielokolorowa bluzka, a dany kolor musi wyraźnie się wyróżniać.

Opracował Samorząd Uczniowski